President S102

คุณสมบัติสินค้า:

ชั้นวางหนังสือ ชนิดชั้นตรง

Share

คุณลักษณะพิเศษ

Outside Dimension: 914 X 316 X 1500 (mm.) ( W x D x H )


มาตรฐานการผลิต
ได้รับการรับรองระบบการบริหารคุณภาพ (Quality Management System) ISO 9001 : 2015
ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management System) ISO14001 : 2015